spicy Hot & Spicy

Soda


Coke (Can) 1.25
Coke (Bottle) 1.90
Coke (2 Liter) 2.80
Diet Coke (Can) 1.25
Diet Coke (Bottle) 1.90
Diet Coke (2 Liter) 2.80
Sprite (Can) 1.25
Sprite (Bottle) 1.90
Sprite (2 Liter) 2.80
Ginger Ale (Can) 1.25
Ginger Ale (2 Liter) 2.80
Root Beer (Can) 1.25
Root Beer (2 Liter) 2.80
Dr. Pepper (Can) 1.25
Fanta Orange (Can) 1.25
Lemonade (Can) 1.25
Bottle Water 1.25
Nestea (Bottle) 1.90
Orange Juice (Bottle) 2.55
Apple Juice (Bottle) 2.55
Homemade Sweet Tea (Qt.) 1.75
Homemade Unsweet Tea (Qt.) 1.75
Hot Tea (Qt.) 1.75